[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Anubanwangpong School 2016
  
 
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


หมวดหมู่ blog
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
krutop
[ มือใหม่ ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
20 สัญญาณ บ่งบอกว่าลูกคุณคือเด็กอัจฉริยะkrutop
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่พอเพียง krutop
พยากรณ์อากาศ
 

  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
                โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง จะเป็นโรงเรียนต้นแบบ   ที่มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  มีภูมิทัศน์และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้   นักเรียนและบุคลากรมีการพัฒนาได้มาตรฐานทุกมิติ  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีทักษะทางด้านภาษา   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


  พันธกิจ
             พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
             พัฒนาคุณภาพบุคลากร
             พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
             พัฒนาเครือข่ายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  


                      

                 
                              

เป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
           1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์
           2. ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
           3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
           4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
           5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
           6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
           7. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของโรงเรียน
           8. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

พัฒนาคุณภาพบุคลากร
          1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          2. ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง
          3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
          4. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
         1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
         2. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
         3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า
         4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
         5. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         6. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียน                        
         7. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้เพียงพอ
         8. สถานศึกษาใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและให้บริการการเรียนการสอน

พัฒนาเครือข่ายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
         1. มีเครือข่าย  ส่งเสริมและประสานความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า/ชุมชนและองค์กรอื่นๆอย่าง เหมาะสม
         2. ระดมทรัพยากรและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา
         3. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ในท้องถิ่น
         4. สถานศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
        1. เชื่อฟังคำสั่งสอน และกตัญญูต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ
        2. มารยาทงาม ยิ้มไหว้ ทักทาย พูดจาไพเราะ
        3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        4. ร่วมพัฒนาและบริการสังคม


 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
       “คนดีศรีวังโป่ง”