ชื่อ - นามสกุล :นายเด่นพงษ์ บุญเรือง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูที่ปรึกษา ม.3/2
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง  เพชรบูรณ์
Telephone :gurutop
การศึกษา :ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี