ชื่อ - นามสกุล :นางมนทิรา ตะปะโจทย์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :อ.เมือง  เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :