ชื่อ - นามสกุล :นายภาคภูมิ บุญชื่น
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูที่ปรึกษา ม.2/1
ที่อยู่ :จ.อุตรดิตถ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :