ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกวลี แสงวิจิตรประชา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ม.1/2
ที่อยู่ :อ.เมือง  เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :