ชื่อ - นามสกุล :นางกาญจนา บุญสวน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง  เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. สังคมศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา