ชื่อ - นามสกุล :นางสมปอง ศรีบุตรา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ.การประถมศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :