ชื่อ - นามสกุล :นางขวัญมนัส นาคไทย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.5/1
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง  เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. คณิตศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์